Rejestracja Fundacji LEONARDO

31 października 2017 r. w Sądzie Rejonowym - XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000701997 zarejestrowana została Fundacja LEONARDO.

CELEM FUNDACJI JEST:

  1. WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
  2. NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA DZIECI, W ZAKRESIE WSPARCIA REHABILITACJI I LECZENIA
  3. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO
  4. WSZECHSTRONNA WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRSEIE REALIZACJI PRZEZ TE PODMIOTY DZIAŁAŃ W W SFERZE ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO
  5. ORGANIZACJA I PROMOCJA WOLONTARIATU, JAKO ROZWIJANIE I UMACNAINAIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU OBYWATELSTWA SPOŁECZNEGO
  6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
  7. DZIALALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁALNOŚĆ WOCHRONIE ŻYCIA RODZINNEGO, PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I OCHRONIE ZDROWIA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 
Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]