Statut Fundacji LEONARDO

 
MATERIAŁ *doc
 
Zatwierdzony Uchwałą
Zarządu Stowarzyszenia ESTEKA
nr 48/IX/2017 z dnia 13 września 2017 r.

 

 

Statut Fundacji LEONARDO
 
 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. Fundacja LEONARDO, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.40 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1817 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu zatwierdzonego przez Sąd Rejestrowy.
 2. Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu ustanowienia fundacji jest Stowarzyszenie ESTEKA, zwanym dalej Fundatorem sporządzonym przez notariusza – Krystynę Wisz w Kancelarii Notarialnej z /s w Tarnobrzegu położoną przy ul Szeroka 4, 39-400 Tarnobrzeg w dniu 14 września 2017 r. nr Rep. A. nr 3775/2017
 3. Fundacja jest apolityczna oraz niepowiązana z żadnym wyznaniem.
 
§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnobrzeg.
 2. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa lub dla realizacji tożsamych celów statutowych inne jednostki organizacyjne na terenie kraju jak i zagranicą.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku – „Fundacja Leonardo” i grafiką, pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz pieczątek imiennych.
§ 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§ 4
 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 
 
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
 
 § 5
Celem Fundacji jest:
 1. Wspieranie rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 2. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem na dzieci, w zakresie wsparcia rehabilitacji i leczenia.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego.
 4. Wszechstronna współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
 5. Organizacja i promocja wolontariatu, jako rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju obywatelstwa społecznego.
 6. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest działalność w ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej, rehabilitacji zawodowej i ochronie zdrowia, podejmowanie działań edukacyjnych.
 
§ 6
 
Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 
§ 7
 
Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. poprzez:
 1. Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Fundacji;
 2. Fundowanie stypendiów zgodnie z przyjętym regulaminem;
 3. Udzielanie wsparcia rzeczowego w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego, pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;
 4. Finansowanie kursów i szkoleń uczniów objętych wsparciem stypendialnym;
 5. Wspieranie działalności innowacyjnej przez uczniów i studentów poprzez przekazywanie grantów finansowych i rzeczowych na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;
 6. Inicjowanie programów profilaktycznych;
 7. Prowadzenie działalności międzynarodowej, w zakresie realizacji celów Fundacji
 8. Dofinansowanie projektów rehabilitacyjnych i hipoterapeutycznych;
 9. Udostępnienie platformy Crowdfoundingowej (Finansowania Społecznościowego) dla przeprowadzania zbiórek pieniężnych w Internecie i mediach społecznościowych;
 10. Wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami;
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej;
 12. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej;
 13. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi
 14. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
 15. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych;
 16. Organizowanie i prowadzenie wszelkich form wypoczynku (w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania) dzieci i młodzieży;
 17. Utrzymywanie kontaktów z dziećmi i młodzieżą polonijną oraz Polakami mieszkającymi poza granicami kraju;
 18. Organizowanie imprez naukowych, kulturalnych, popularnonaukowych i towarzyskich;
 19. Tworzenie i prowadzenie ośrodków naukowo-badawczych i kulturalnych, szkół, przedszkoli, świetlic, organizacja innych form działalności pozalekcyjnej i międzyszkolnej;
 20. Gromadzenie funduszy;
 21. Organizację, prowadzenie i nadzór ogólnej działalności edukacyjnej o charakterze niezawodowym i nieformalnym dla osób dorosłych, w szeroko rozumianym znaczeniu, w regionie oraz na terenie kraju;
 22. Prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, rehabilitacji ruchowej i hipoterapii, oraz wszelkiej innej działalności leczniczej;
 23. Prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób starszych – seniorów, w zakresie zdrowia, infrastruktury i usług socjalnych, systemu wsparcia, budowania wizerunku, pobudzania aktywności, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, wsparcia osób starszych mieszkających samotnie i niemogących samodzielnie funkcjonować, zapewnienie usług socjalnych, monitoring potrzeb;
 24. Organizację zbiórek charytatywnych;
 25. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Fundacji;
 
§ 8
 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 
 
 
Rozdział III. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji
 
§ 9
 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 
 
§ 10
 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a)    darowizn, spadków, zapisów,

b)    dotacji, grantów i subwencji,

c)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych

d)    dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego fundacji,

e)    odsetek bankowych

f)     sprzedaży materiałów, publikacji i gadżetów reklamowych

g)    odpłatnej działalności Fundacji

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji. 
 2. Dochody pochodzące ze źródeł opisanych w § 10 pkt. 1 i pkt. 2 mogą być wykorzystywane do realizacji celów statutowych Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców oraz donatorów.
 
§ 11
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 3. Fundacja może inwestować swój majątek.
 4. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji. 
 5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia na rzecz Fundacji oświadczenia wynikłe z wymogów przepisów odrębnych składa Zarząd Fundacji.
 
 
Rozdział IV. Władze Fundacji
 
 § 12
 1. Władzami Fundacji są:
a)    Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
b)    Zarząd Fundacji. Zwany dalej Zarządem.
 1. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.
 
Rada Fundacji
 
§ 13
 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 7 członków.
 3. Członków składu Rady powołuje Fundator.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami oraz może powołać Wice Przewodniczącego.
 5. Rada jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a)    dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b)  utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)    śmierci członka
d)    odwołania ze składu przez Fundatora. 
 
§ 14
 
Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
 4. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 5. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
 6. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia i nagradzania;
 7. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 8. Występowanie do Fundatora z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Fundacji.
§ 15
 1. Rada zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 
 
Zarząd
 
§ 16
 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
b)  utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)    śmierci członka Zarządu.
d)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu)
e)    Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 
 
§ 17
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
a)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b)    realizacja celów statutowych,
c)    sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)    zarządzanie majątkiem Fundacji,
e)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f)     nawiązywanie stosunków pracy, zatrudnianie na umowy cywilno-prawne  pracowników Fundacji oraz  ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g)    składanie wniosku do Rady o zmianę statutu Fundacji,
h)   wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji,
i)     powoływania innych podmiotów do realizacji celów Fundacji, 
j)      uchwalanie regulaminów, jako prawa wewnętrznego Fundacji,
k)    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionych zakresem zadań Fundacji 
l)     przyjmowanie darowizn i spadków oraz zatwierdzanie planów finansowych Fundacji
 1. Zarząd Fundacji, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 
§ 18
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem o posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 
 
Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy
 
§ 19
 1. Członkowie Rady:
a)    nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)    nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu
z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestniczeniem w pracach tych organów ujętych w wykazie w odrębnym regulaminie fundacji.
 1. W razie powołania członka Rady za jego zgodą do Zarządu ewentualnie nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją jego członkostwo w Radzie zostaje zwieszone do czasu pełnienia powierzonej funkcji bądź ustania stosunku pracy z Fundacją.
 
§ 20
Zabrania się:
 1.  Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
Rozdział V. Sposób reprezentacji
 
§ 21
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu w dowolnym powiązaniu.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz ustalania wynagrodzenia wymagany jest podpis dwóch członków, w tym prezesa
 3. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych o wartości nieprzekraczających 5 000 zł oraz sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych oświadczenia w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.
 
 
Rozdział VI. Sposób likwidacji Fundacji
 
  § 22
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została stanowiona lub w razie wyczerpania się  jej środków finansowych lub majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu, który w celu wywołania skutków prawnych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu oraz po otrzymaniu opinii Rady.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
 4. Czynności likwidacyjne jednostki powierza się Radzie.
 
Rozdział. VII. Postanowienia końcowe
 
§ 23
 
 1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji.
 2. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę Statutu Fundacji.
 3. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
§ 24
 
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady.
Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]