Regulamin Stypendium

WERSJA DO DRUKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Fundacji LEONARDO

 

Podstawa PRAWNA

Statut Fundacji Leonardo z dnia 13 września 2017r.

 

I. Zasady tworzenia i dzielenia funduszu stypendialnego.

 1. Fundusz stypendialny powstaje z posiadanych środków zgromadzonych przez Fundację Leonardo.
 2. Zarząd Fundacji określa w każdym roku wysokość ogólnej kwoty przeznaczonej na stypendia.
 3. Stypendium posiada formę wypłaty pieniężnej lub nagrody rzeczowej.
 4. Stypendia w formie gotówkowej wypłacane są na wskazane konto jednorazowo lub przez okres do 10 miesięcy.

                               

II. Komisja stypendialna.

 1. Komisję stypendialną stanowi Zarząd Fundacji Leonardo.
 2. Wnioski składane są w siedzibie Fundacji, ul. 11 Listopada 8a/2
 3. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:
  • opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium w ciągu 14 dni od terminu ich składania,
  • przekazywanie informacji o rozpatrzonych wnioskach w terminie 14 dni od ich rozpatrzenia.
 4. Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane.
 5. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

III. Zasady i kryteria przyznawania stypendium.

 1. Stypendium jest przyznawane wyłącznie za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, z zakresu wolontariatu i nie ma charakteru socjalnego.
 2. Podstawowym kryterium wyboru stypendystów jest uzyskanie jak najwyższych osiągnięć w reprezentowanej przez kandydata dyscyplinie.
 3. Wnioski o stypendium składają wnioskodawcy na opracowanych drukach, dostępnych w siedzibie Fundacji i na stronie internetowej.
 4. Ostateczny termin składania wniosków jest każdorazowo określony w obwieszczeniu o składaniu wniosków.
 5. Decyzja o przyznaniu stypendium jest wydawana w terminie dwóch tygodni od dnia kończącego termin wpływania wniosków.
 6. Termin wręczania stypendium określa Prezes Fundacji.
 7. Stypendium mogą otrzymać uczniowie począwszy od klas VI szkoły podstawowej do ukończenia 25 roku życia/ uczący się/, z terenu Podkarpacia.
 8.  Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:
  • 1) uzyskał za sprawowanie ocenę wzorową /nie dotyczy studentów/ i uzyskał na zakończenie poprzedzającego semestr, w którym przyznawane jest to stypendium, średnią ocen co najmniej 5,0 i wyższą.
  • 2)uzyskał szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, potwierdzone certyfikatami, dyplomami.
  • 3)jest laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym w swojej dziedzinie,
  • 4)jest szczególnie zaangażowany w akcje wolontariatu.
 9. Oceniając złożone wnioski, Komisja bierze pod uwagę stopień spełnienia powyższych kryteriów. Podczas oceny wniosków Komisja może korzystać z karty oceny wniosku, która pozostaje jako materiał roboczy w dokumentacji Fundacji.
 10. Wnioski o przyznanie stypendium Fundacji Leonardo mogą złożyć rodzice/prawni opiekunowie, dyrektorzy szkół, opiekunowie artystyczni, trenerzy, instruktorzy, lub sami wnioskodawcy, w przypadku ich pełnoletniości.
 11. Komisja zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych danych w środowisku np. szkole, innej placówce edukacyjnej, kulturalnej, sportowej czy zdrowotnej.
 12. W przypadku, gdyby ilość uczniów starających się o stypendium, przewyższała ilość stypendiów określonych możliwościami finansowymi Fundacji wówczas Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o wyborze stypendystów, w oparciu o szczegółowe informacje zawarte we wniosku.
 13. Fundacja może nie przyznać stypendium w danym roku, jeśli nie pozwolą na to warunki finansowe.
 14. W szczególnych przypadkach, Komisja zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrzenia złożonego wniosku.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do upubliczniania informacji o stypendystach na stronie Fundacji.
 3. We wszystkich sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Fundacji.
 4. Wszelkie dokumenty/kopie składane w postępowaniu stypendialnym pozostają do dyspozycji Fundacji.

 

AKTUALNE TERMINY:

do 7 października 2020 r- przyjmowanie wniosków

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]